Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

podnikající fyzické osoby Monika Skácelová

se sídlem Švábenice 185, 683 23 Švábenice, Česká republika

telefon +420 702 315 134

email objednavky@skaverka.cz

IČO: 72479388

zapsané v evidenci Městského úřadu Vyškov,
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese 
www.skaverka.cz 

1. Vymezení pojmů

1.1. "Obchodem" se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí internetový prostor na internetové doméně www.skaverka.cz v němž prodejce nabízí své zboží.

1.2. "Prodejcem" se rozumí provozovatel Obchodu Monika Skácelová, se sídlem Švábenice 185, 683 23 , IČO: 72479388, zapsané v evidenci Městského úřadu Vyškov.

1.3. "Zbožím" se rozumí věci a produkty nabízené Prodejcem k prodeji v Obchodu. 

1.4. "Zákazníkem" se rozumí uživatel Obchodu, jenž má zájem o koupi konkrétního Zboží.

1.5. "Spotřebitelem" se rozumí uživatel Obchodu, jenž s prodejcem uzavře obchod prostřednictvím Obchodu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

1.5. "Objednávkou" se rozumí vyplněný objednávkový formulář v rámci objednávkového elektronického systému obchodu.

1.6. Zkratkou "OZ" se rozumí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

2. Nákup zboží

2.1. Zákazník je oprávněn objednat prostřednictvím Obchodu a jeho elektronického objednávkového systému konkrétní Zboží, o jehož koupi má zájem. Odesláním Objednávky v rámci Obchodu projevuje vždy Zákazník zároveň souhlasí s těmito obchodními podmínkami určenými pro nákup Zboží v Obchodu a závazně si objednává Zboží uvedené v Objednávce. Odesláním Objednávky Zákazník souhlasí také se zpracováním jeho osobních údajů uvedených v Objednávce (viz. čl. VIII - Ochrana osobních údajů).

2.2. Pokud si Zákazník v rámci Objednávky vybral dodání Zboží jeho odesláním na adresu určenou Zákazníkem, odešle Prodejce toto Zboží na takovou adresu poté, co bude dané Zboží uhrazeno Zákazníkem a připraveno u Prodejce k expedici.

2.3. Před zasláním Objednávky Prodejci je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Zákazník vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Zákazník Prodejci kliknutím na tlačítko „Objednat s povinností platby“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodejcem považovány za správné. 

2.4. Prodejce je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Zákazníka  o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.5. Smluvní vztah mezi Prodejcem a Zákazníkem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je Prodejcem zasláno Zákazníkovi  elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Zákazníka.

2.6. Pokud je objednané Zboží možno dodat, avšak v mezidobí došlo ke změně podmínek dodávky daného Zboží (např. Zboží je možno dodat v jiné ceně, kvalitě, či provedení nebo v delší dodací lhůtě, případně je vyprodáno), je Prodejce oprávněn vyrozumět o této skutečnosti Zákazníka  s žádostí o vyjádření, zda má Zákazník zájem o Zboží za takto změněných podmínek, a zároveň s poskytnutím lhůty pro takové vyjádření.

2.7. Jestliže se Zákazník vyjádří Prodejci dle odst. 6 ve lhůtě určené Prodejcem, že má zájem o Zboží i za změněných podmínek, považuje se takové vyrozumění za novou Objednávku a dále se postupuje jako u nové Objednávky.

2.7. Jestliže se Zákazník nevyjádří dle odst. 6 ve lhůtě určené Prodejcem, že má zájem o Zboží i za změněných podmínek, považuje se marné uplynutí takové lhůty za zrušení Objednávky Zákazníkem.

3. Informace Zákazníka

3.1. S ohledem na povinnost Prodejce dle OZ poskytuje Prodejce těmito obchodními podmínkami Zákazníkovi informace, jež jsou nezbytné k uzavření smlouvy a náležité informovanosti Zákazníka o realizaci konkrétního obchodu.

3.2. Identifikační údaje Prodejce jsou uvedeny v čl. 1 odst. 2 těchto obchodních podmínek.

3.3. Název, hlavní charakteristika Zboží a jeho cena je vždy uvedena ve specifikaci Zboží v příslušné sekci Obchodu, přičemž tím, že Zákazník ohledně takového Zboží učiní Objednávku, dává najevo, že se již v předstihu s popisem daného Zboží i jeho cenou seznámil.

3.4. Cena Zboží v rámci Obchodu je vždy uvedena bez daní a bez dalších poplatků, není-li uvedeno jinak.

3.5. Každá uzavřená kupní smlouva v rámci obchodu je dále Prodejcem archivována v rámci jeho obchodní a účetní evidence a na vyžádání Zákazníka může být tomuto následně zpřístupněna po uhrazení manipulačních nákladů na takové zpřístupnění. 

3.6. Kroky vedoucí k uzavření kupní smlouvy v rámci Obchodu jsou obecně popsány těmito obchodními podmínkami.

3.7. Na žádost Spotřebitele je Prodejce povinen vydat doklad o zakoupení výrobku nebo o poskytnutí služby s uvedením data prodeje výrobku nebo poskytnutí služby, o jaký výrobek nebo o jakou službu se jedná a za jakou cenu byl výrobek prodán nebo služba poskytnuta, spolu s identifikačními údaji Prodejce obsahujícími jméno a příjmení, jeho identifikační číslo osoby, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. 

4. Dodání Zboží

4.1. Způsob dodání Zboží zvolí zákazník vždy v rámci vyplnění Objednávky, kde je specifikována i cena a forma dodání.

4.2. Nevyzvedne-li si Zákazník zaslané Zboží ve lhůtě jejího uložení na poště při dodání prostřednictvím České pošty, a.s. nebo nepřevezme-li Zákazník doručované Zboží od zasilatele v případě dodání Zboží prostřednictvím jiného dopravce, a Zboží bude vráceno Prodejci, uskladní Prodejce Zboží ve svém skladu do doby, než si jej Zákazník vyzvedne nebo než Prodejce dle odst. 4 využije své právo odstoupit od smlouvy.

4.3. Zákazník je povinen za uskladnění dle odst. 2 uhradit Prodejci skladné ve výši 100,-Kč za každý i započatý týden takového uskladnění.

4.4. Jestliže Zboží bude vráceno Prodejci dle odst. 2, je Prodejce zároveň oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, kdy takovým odstoupením není dotčen nárok Prodejce na vynaložené náklady s odesláním Zboží ani nárok na dosud vzniklé skladné dle bodu 3.

4.5. Není-li ujednán čas plnění, Prodejce odevzdá Zboží Spotřebiteli bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy, nejpozději však do třiceti dnů.

4.6. Má-li Prodejce Spotřebiteli Zboží odeslat, je Spotřebiteli odevzdáno v okamžiku, kdy jej Spotřebiteli nebo jím určené osobě předá dopravce. Určil-li však dopravce Spotřebitel, aniž mu byl Prodejcem nabídnut, je Zboží Spotřebiteli odevzdáno v okamžiku, kdy jej Prodejce předá tomuto dopravci; práva Spotřebitele vůči dopravci tím nejsou dotčena.

4.7. Nepřevezme-li Spotřebitel Zboží v čase uvedeném v odst. 5, náleží Prodejci skladné dle odst. 3

4.8. Je-li Prodejce v prodlení s odevzdáním Zboží, může Spotřebitel od smlouvy odstoupit, nesplní-li Prodejce svoji povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu Spotřebitel poskytl. Spotřebitel může od smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že Prodejce odmítl plnit nebo je plnění v určeném čase nezbytné s ohledem na okolnosti při uzavření smlouvy anebo Spotřebitel sdělil Prodejci před uzavřením smlouvy, že je dodání v určitý čas nezbytné.

4.9. Prodejce po odstoupení od smlouvy realizovaném dle odst. 8 vrátí bez zbytečného odkladu Spotřebiteli všechna peněžitá plnění, která Spotřebitel podle smlouvy uhradil.

4.10. V případě, že je z důvodů na straně Zákazníka nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. 

4.11. Při převzetí zboží od přepravce je Zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Zákazník zásilku od přepravce převzít.

4.12. Prodejce nenese odpovědnost za ztrátu zásilky v průběhu dopravy, a pokud by Zboží nebylo dodáno ve standardním termínu, Zákazník bude Prodejce o tomto neprodleně informovat. Prodejce pak podá reklamaci k dopravci a až do vyšetření reklamace není možné objednávku zrušit či vrátit peníze Zákazníkovi.

4.13. Dodáním Zboží v elektronické podobě se rozumí zaslání odkazu na stažení Zboží ze strany Prodejce na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou v Objednávce, případně zasláním odkazu URL adresy. Zákazník je povinen si stáhnout a uložit Zboží do 14ti dnů od zaslání Prodejcem. 

5. Platební podmínky

5.1. Cenu Zboží a náklady spojené s balením a dodáním Zboží dle Objednávky může Zákazník uhradit bezhotovostně převodem na účet Prodejce nebo online platební kartou. 

5.2. V případě bezhotovostní platby je  cena splatná do 14 dnů od uzavření obchodu. 

5.3. Prodejce není plátcem daně z přidané hodnoty.  

6. Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

(ustanovení tohoto článku se vztahují pouze na Spotřebitele)

6. 1. Spotřebitel má právo od smlouvy uzavřené prostřednictvím Obchodu odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů ode dne, kdy Spotřebitel nebo jím určená třetí osoba převezme Zboží.

6.2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Spotřebitel o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat Prodejce na jeho adresu uvedenou v čl. I odst. 2 formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Spotřebitel může použít vzorový formulář zveřejněný na www.skaverka.cz/odstoupeni-od-smlouvy/  pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností.

6.3. Zboží, které Spotřebitel obdržel a ohledně něhož odstoupil od smlouvy dle odst. 1 bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, je Spotřebitel povinen zaslat zpět na adresu prodejce před uplynutím 14 dnů.

6.4. Pokud Spotřebitel odstoupí od této smlouvy, vrátí Prodejce Spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne obdržení vráceného Zboží, které Prodejce od Spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený Prodejcem). 

6.5. Spotřebitel bere na vědomí, že v případě odstoupení od smlouvy dle odst. 1 odpovídá za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto Zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží, včetně jeho funkčnosti.

6.6. Spotřebitel bere na vědomí, že v případě odstoupení od smlouvy dle odst. 1 však ponese náklady spojené s vrácením Zboží.

6.7. Spotřebitel nemá mimo jiné právo odstoupit podle tohoto článku od smlouvy o dodávce Zboží vyrobeného podle požadavků Spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám jako je např. děrování jednotlivých listů, úpravy textu či obrázků, individuální úpravy pomůcek.  

6.8. Je-li společně se Zbožím poskytnut Spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi prodejcem a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Spotřebitel je povinen spolu se Zbožím Prodejci vrátit i poskytnutý dárek.

7. Práva z vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). 

7.2. Spotřebitel je oprávněn vytknout vadu, jež se na Zboží projevila v době dvou let od převzetí Zboží. 

7.3. Právo z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Právo z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží také u Zboží prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána

7.4. Při uplatnění práv z vad je Zákazník povinen přeložit reklamované Zboží a kopii dokladu o koupi (faktury).

7.5. Lhůty k uplatnění práva z vad začínají běžet od převzetí Zboží Zákazníkem.

7.6. Spotřebitelská reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodejce se Spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Je-li předmětem závazku poskytnutí digitálního obsahu, včetně digitálního obsahu dodaného na hmotném nosiči, nebo služby digitálního obsahu, musí být spotřebitelská reklamace vyřízena v přiměřené době s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a k účelu, pro nějž je Spotřebitel požadoval.

7.7. Po marném uplynutí lhůty podle odst. 6 může Spotřebitel od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu. 

7.8. Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě či kompletaci Zboží provedeného Prodejcem. Nevztahuje se na opotřebení a vady vzniklé používáním Zboží, na barevné odlišnosti vystavené fotografie a skutečného Zboží způsobeném nastavením monitoru. 

7.9. Při reklamaci je Zákazník povinen uvést i podrobný popis reklamované vady Zboží.

7.10. Dopravu reklamovaného Zboží hradí Zákazník. 

7.11. Reklamované Zboží nelze Prodejci zaslat na dobírku, k takové reklamaci nebude Prodejcem přihlíženo.

7.12. Po obdržení reklamovaného Zboží spolu s kopií faktury posoudí Prodejce reklamované Zboží s ohledem na vady uvedené Zákazníkem.

8. Ochrana autorských práv

8.1. Zboží podléhá právní ochraně dle autorského zákonu. Je zakázáno jeho jakékoli šíření nebo poskytování třetím osobám, včetně pozměňování nebo kopírování obsahu (nebo jeho části) pro vlastní potřebu, nebo pro jakékoliv jiné komerční využití bez souhlasu autora (Prodejce). Spotřebitel odpovídá prodejci za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

9. Ochrana osobních údajů

9.1. V případě, kdy Zákazník v rámci Obchodu, zejména při vyplňování a zasílání Objednávky prostřednictvím objednávkového elektronického systému Obchodu, bude žádán o poskytnutí osobních údajů uvedených v tom kterém formuláři či Objednávce, bere Zákazník na vědomí, že není povinen takové údaje poskytnout a jejich poskytnutí je tedy zcela dobrovolné.                         

9.2. V případě neposkytnutí žádaných osobních údajů Zákazníkem však není Prodejce povinen přijmout Objednávku, přičemž s ohledem na objednávkový elektronický systém Obchodu může být další pokračování neúplně vyplněné Objednávky automaticky zastaveno či ukončeno.

9.3. V případě, že se Zákazník dobrovolně rozhodne poskytnout své osobní údaje Prodejci, bere Zákazník na vědomí, že dobrovolně poskytuje své osobní údaje v rozsahu uvedeném v konkrétním formuláři či Objednávce Prodejci. 

9.4. Nakládání s osobními údaji ze strany Prodejce se řídí pravidly, umístěnými na adrese  https://www.skaverka.cz/pravidla-ochrany-soukromi/ , s nimiž se zákazník řádně seznámil před odsouhlasením těchto Obchodních a reklamačních podmínek.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Vyplnění Objednávky v rámci Obchodu nebo při navázání jiné obdobné elektronické komunikace na dálku s Prodejcem prostřednictvím Obchodu se vždy zároveň považuje za potvrzení souhlasu s těmito obchodními a reklamačními podmínkami.

10.2. Uzavřená kupní smlouva stejně jako veškeré vztahy vzniklé mezi Zákazníkem a Prodejcem při objednávání či prodeji Zboží prostřednictvím Obchodu se řídí českým právem s vyloučením kolizních norem českého práva.

10.3. Dojde-li v souvislosti s koupí Zboží prostřednictvím Obchodu ke sporu mezi Prodejcem a Spotřebitelem, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení dle zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, dochází-li k plnění na území České republiky; v ostatních případech jen tehdy, souvisí-li plnění s podnikatelskou činností provozovanou na území České republiky. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle uvedeného zákona je Spotřebitel oprávněn podat k České obchodní inspekci (internetová stránka: www.coi.cz ).

10.4. Zákazník potvrzuje a prohlašuje, že souhlas s těmito obchodními a reklamačními podmínkami učiněný zejména způsobem dle odst. 1, se mezi účastníky považuje za souhlas písemný (resp. postavený naroveň souhlasu písemnému) a veškerá ujednání obchodních podmínek za sjednaná písemně (resp. postavená naroveň sjednání písemnému). Tam, kde tedy zákon výslovně vyžaduje pro taková ujednání písemnou formu, má se mezi účastníky za to, že tato byla řádně dodržena a provedena již odsouhlasením obchodních a podmínek touto elektronickou formou.

10.5. Zákazník dále výslovně prohlašuje a potvrzuje, že v dostatečném předstihu před učiněním Objednávky Zboží a též před uzavřením smlouvy ke Zboží byly Zákazníkovi ze strany Prodejce poskytnuty všechny informace, které jsou obsahem těchto obchodních podmínek, s těmito se předem plně seznámil, a že smlouva ke Zboží bude z jeho strany uzavírána poté, co byl již před jejím uzavřením v dostatečném předstihu seznámen s veškerými ujednáními, informacemi, prohlášeními a upozorněními uvedenými v těchto obchodních podmínkách, a tyto považuje za jasné a srozumitelné.

10.6. Zákazník prohlašuje, že je plně seznámen s podmínkami těchto obchodních podmínek a proti jejich znění a obsahu nemá jakýchkoli výhrad.

Informace ohledně získávání recenzí najdete tady.

Ve  Švábenicích dne 18.8.2023

2023 © SKAVERKA, všechna práva vyhrazena
 Cookies